Baner 600x80
Четвъртък, 08 Октомври 2015 11:42

Родителите и Законът


132-edit-smНеотдавна бяха приети окончателно промените в Закона за семейните помощи и това е повод да се вгледаме по-придирчиво в текстовете, които бяха подложени на обществено обсъждане. Потърсихме професионалния коментар на Национална мрежа за децата – сдружение, което ни респектира с наистина активната си дейност в защита правата на най-малките граждани на страната ни, взело участие в предварителните обсъждания на промените.

Акцентите в Закона
Народното събрание прие окончателно на второ четене промени в Закона за семейните помощи. Според него семейните помощи се разделят на два типа – еднократни и месечни, които могат да се предоставят в натура или в парични измерения. За непълнолетни родители помощите ще бъдат само в натура, а техните родители ще бъдат лишени от подпомагане. Въвежда се ново изискване, при чието неспазване се прекратяват помощите в натура – освен неполагане на грижи за детето и неползване на помощите по предназначение, родителите ще губят подкрепата и ако не оказват съдействие при прилагане на мерки за закрила на детето. Помощите за дете ще се прекратяват, ако то стане родител, гласят текстовете, като мярката е насочена в борба с феномена "деца раждат деца". Така законът гарантира грижата за непълнолетните бременни и майки, като ги разглежда като деца в риск. Непълнолетните родители със спрени месечни помощи ще могат да получат социално подпомагане на същата стойност, но еднократно, ако продължат да посещават учебните си занятия. Новият закон предвижда и еднократна помощ при извършване на осиновяване в рамките на страната, чийто размер няма да надвишава помощта при раждане на първо дете. Регламентират се еднократните помощи при раждане на първо, второ и трето дете, които ще са с по-висок размер от помощта за четвърто и следващо дете. Въвежда се и разширена дефиниция за "семейство", със законово определението за "семейство с един родител, който отглежда сам децата си". С новия закон се стимулира тридетния модел, като е описано, че до трето дете помощите, които се отпускат, ще бъдат по-големи.

„Липсва реална и цялостна политика за подкрепа на родителите и семейството."

Дани Колева, програмен директор в Национална мрежа за децата

Дани Колева се присъединява към екипа на Национална мрежа за децата през 2010 година, с опита от работата си в АРК – международната неправителствена организация, която стартира в България пилотната програма „Деинституционализация на услугите за деца" и Европейски детски тръст (включително и като програмен сътрудник за Централна и Югоизточна Европа). Има над 10-годишен опит от работа на терен в областта на развитието на превантивни и алтернативни услуги за деца и семейства и значителен практически и управленски опит в областта на детските права. Член на Българската асоциация за управление на проекти, Международната асоциация по приемна грижа и групата за определяне на политиките на Юрочайлд (EUROCHILD), европейска мрежа за правата и благосъстоянието на детето.


Като преки участници в дебатите по промените в Закона за семейните помощи бихте ли споделили кои бяха най-спорните моменти в обсъждането?

Най-обсъжданите промени от наша гледна точка са спирането на помощите на непълнолетни родители; даването на помощи само в натура на майки, които не са навършили 18 г., и предложението след спиране на помощта тя да може да бъде отпусната отново не по-рано от 1 година след датата на прекратяването. Горещо дебатирано беше и предложението, което не беше прието - социалните помощи „да се изплащат до трето дете включително, както и ако след второ дете се родят близнаци или тризнаци."

Кои са силните страни на Закона в новия му вид?

Обвързването на Закона за семейни помощи със Закона за закрила на детето, както и планираното предприемане на задължителна мярка за закрила в семейна среда от страна на Отделите за закрила на детето при случаи на непълнолетни бременни. Надяваме се това наистина да доведе до значително по-голямо взаимодействие между предоставяните мерки за закрила, социални услуги и семейните помощи за деца в риск. В същото време считаме, че за да бъдат промените ефективни, те трябва да са обвързани и с повишаване капацитета на системата за закрила, за да може тя да отговори на нуждите на децата и семействата в риск. Ние като Мрежа, която обединява над 120 организации от цялата страна, нееднократно сме повдигали и този въпрос, както и за крайния недостиг на всички видове ресурси, свързани с работата на Отделите за закрила на детето. Считаме, че има нужда от спешни мерки за разработване на стандарти за натовареност на социалните работници, увеличаване на броя им и осигуряване на достойно заплащане, както и въвеждане на регулярни форми на подкрепа и обучения и регламентиране на професията като компетенции и обучение. Смятаме за неприемливо в системата да работят хора със средно образование без подходящо обучение, квалификация и подкрепа. Като положителни стъпки отчитаме и въвеждането на понятието „помощи в натура" вместо „социални инвестиции", разширената дефиниция за семейство и включването на дохода на съжителстващия партньор; задължението за имунизации и профилактични прегледи и въвеждането на еднократна помощ при осиновяване, което ще затвърди и неговата особено важна роля като мярка за закрила на детето.

Кои са слабите му страни и създава ли се възможност за нови злоупотреби?

Приетият законопроект прави някои несъществени изменения, без да има визия за това към какъв тип подпомагане и подкрепа на семейството се стреми правителството и какви са средносрочните и дългосрочните цели, които си поставя. Законопроектът може до доведе до промяна в някои от нормите и практиките на социално подпомагане на деца и родители, но не води до цялостно повишаване на благосъстоянието на семейството и целенасочени политики за неговото развитие и подкрепа. Влошената демографска картина, трудният достъп и качеството на така наречените универсални услуги в областта на здравето и образованието, както и капацитетът на системата за закрила, рискуват някои от предлаганите промени да останат добри пожелания и да не доведат до реални промени. Даването само на помощи в натура на майките, които не са навършили 18 години, също е нещо, с което не бяхме съгласни. Освен че това е дискриминационна мярка спрямо непълнолетните майки, тя няма и обучителен характер, който да ги подкрепя и учи да управляват бюджет. Нещо повече, системата за закрила на детето няма необходимия капацитет да управлява ефективно помощите в натура за всички случаи на майки, които не са навършили 18 години. Данните показват, че и при действащите в момента законови разпоредби в над 700 случая получават семейните си помощи в натура. По последна информация от колеги получаването на помощите в натура се очаква да става на базата на обществени поръчки, които ще се администрират от Агенцията за социално подпомагане на национално ниво и после помощите ще се разпределят към териториалните дирекции на регионално и местно ниво. Това автоматично означава, че изборът на родителя и най-доброто за неговото/нейното дете няма значение, защото някой друг, някъде ще решава от какво пюре, адаптирано мляко, дрехи или обувки има нужда. Според нас тази мярка не само че ще бъде неефективна като целесъобразност, т.е. доколко ще посреща нуждите от подкрепа на уязвими деца и родители, но и повишава риска от злоупотреби при администрирането на обществените поръчки. Слабост е и санкцията от чл. 7, ал. 12, свързана с отпускане на помощта не по-рано от една година след нейното спиране. Считаме, че ако Законът за семейни помощи за деца цели действително подкрепа на семействата в грижите им за децата, този текст по никакъв начин не стимулира родителя, на когото са спрени помощите, да върне детето в образователната система по-рано от срока на наказанието – т.е. 1 година, тъй като в този период изрично е разписано, че той няма право да получава месечните помощи. Опасяваме се, че дори ще се постигне точно обратното – този текст ще доведе до нарушаване на правото на детето на образование, тъй като дори и този стимул на родителя – получаване на месечните помощи за дете, няма да бъде налице. Предлагаме този текст да бъде преосмислен така, че родителят да има право да получи и месечните помощи за месеците, в които са били спрени, ако детето се върне в училище и го посещава редовно.

Съгласни ли сте с твърдението, че в този вид Законът за семейните помощи ще затрудни процеса на социализация на ромите?

Ние от Национална мрежа за децата считаме, че интеграцията на ромите е свързана с подобряване на достъпа до качествено образование за ромските деца, достъпа до здравна грижа, работа, жилища и адекватни доходи и подкрепа за родителите. Това изисква комплексен, целенасочен и системен подход, а не работа „на парче". В тази връзка, не считаме, че ЗСПД ще доведе до някакви сериозни разлики по отношение интеграцията на ромите.

Ще се отрази ли според вас решението непълнолетните родители да получават помощи в натура на явлението „деца раждат деца"?

Не. Ранните бракове и бременности се срещат основно сред ромски общности, но не само – има ги във всяка етническа група и в голяма степен зависят от социалния статус и бедността. Част от решенията са свързани със системно и качествено здравно и гражданско образование в училище, промяна на нагласите в самите момичета и общността чрез работа на терен от обучени и компетентни хора, които самите общности разпознават, приемат и уважават.

Одобрявате ли приетото предложение родители, които в продължение на шест месеца не са при детето си, да губят възможността за детски надбавки? Ако не се лъжа, имахте позиция, свързана със скайпродителството?

Конкретното предложение не е било предмет на обсъждане от организациите - членове на Национална мрежа за децата, но като цяло основните ни притеснения са свързани с философията на законодателя, а именно това, че на родителите, които имат различни нужди от подкрепа, често се слагат етикети като „безотговорни" и се налага санкция. Търси се вина, вместо да се види как хората могат да бъдат подкрепени, за да живеят и те, и децата им по-добре.

Каква е позицията на НМД по решенията, които отчитат променените семейни модели - съвместното съжителство на родители без сключен брак?

Обществото, в което живеем, се променя ежедневно и е различно от времената, в които са живеели нашите родители, баби и дядовци. Според нас законодателството и практиката трябва да вървят ръка за ръка с нуждите на хората и трябва да се осъвременяват, за да отговорят на съвременните реалности. В тази връзка Мрежата подкрепя популяризиране на термина и философията за подкрепа на родителите и семействата, за да отговорим на тези промени и да отчетем различните видове родители, семейства и полагащи грижи като осиновители, приемни родители и др.

Насърчава ли новият закон отговорното родителство, както твърдят от Министерството на труда и социалните грижи?

Както коментирахме в част от предишните ви въпроси, липсва реална и цялостна политика за подкрепа на родителите и семейството и възприемане на семейно-ориентиран подход във всички области – икономически, регионална и жилищна политика, образование, здравеопазване и др.

Имахте ли позиция, която не бе приета в хода на дебатите и не намери място в промените?

Изключително сме разочаровани от приемането на текста за това, че помощите на непълнолетни родители могат да се отпускат само в натура, както и санкцията за възстановяване на помощта не по-рано от една година след нейното прекратяване. Както вече споменахме, опасенията ни са, че конкретните текстове няма да доведат до по-голяма ефективност, а напротив - ще лишат определени групи деца и родители от адекватна помощ. За нас това противоречи както на Конвенцията за правата на детето, така и на Европейската социална харта. Другият аргумент, особено по отношение на спиране на помощта за цяла година, е, че се нарушава основен принцип на социалното подпомагане, а именно - че то се предоставя по необходимост, когато такава е налице. Възможно е това да е обвързано с условия, но когато те бъдат изпълнени, няма причина да не се възстанови подпомагането.
По този повод България в миналото е била осъдена за подобна мярка. Беше въведена мярка да се спират социалните помощи (за бедни, не детските) след определен срок, но Европейският комитет за социални права намери, че това е в нарушение на Европейската социална харта и правителството беше принудено да отмени мярката. Това се случи през 2010 г. след делото на Европейския център за правата на ромите срещу България и има предпоставки да се мисли, че сега предложената мярка също ще бъде отменена, ако някой осъди страната. Въпросът тук е абсолютно идентичен и във фокус е именно времевият срок, а не цялостният принцип на спирането на помощи, ако детето не ходи на училище.

За Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата е обединение на 128 граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна.
Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи. Във всички наши действия ние се ръководим от Конвенцията на ООН за правата на детето като водещ документ, който определя философията, ценностите и начина на работа на Мрежата. Вижте повече на www.nmd.bg

Последна редакция Четвъртък, 08 Октомври 2015 11:51
blog comments powered by Disqus

3

baner 300x300px

baner 300 300

MN

banner-moeto-bebe-opt

single parent200

300x300_9_plus-01

1-bebeta

fitpersona

Kuhni Bulgarche New logo final

Попитай специалиста

Ugrinova-homeopatia Д-р Зорка Угринова

Лекар хомеопат
www.phytolek.com

Член на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация. Преподавател по хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия. Тя е и медицински консултант на преводни книги и учебници по хомеопатия и автор на редица научно-популярни статии. В своята лечебна практика д-р Угринова прилага и фитотерапия, нутритерапия и други природосъобразни методи на лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазaрувайте лесно онлайн

9plus_logo-01

Магазини